اطلاعات ضروری پزشکی جهت سفر هوایی
 
دانلود راهنمای پزشکی حمل نقل بیماران 

دانلود تعهدنامه مسافر بیمار

دانلود فرم اطلاعات پزشکی